m.tehotenstvo.sk
SpäťČlánky - Rizikové tehotenstvo a materské
21.03.2014

Rizikové tehotenstvo a materské

Kristína Kováčiková

Máte rizikovú graviditu a hrozí vám PN-ka? Sociálna poisťovňa informuje poistenkyne, že ak vznikne poistenkyni dočasná práceneschopnosť z dôvodu rizikového tehotenstva, posudzuje sa rovnako ako ktorákoľvek iná dočasná práceneschopnosť.

Zamestnankyni vznikne nárok na nemocenské od 11. dňa práceneschopnosti (prvých 10 dní poskytuje zamestnávateľ náhradu príjmu), SZČO a osobe v ochrannej lehote od prvého dňa PN. Dobrovoľne poistená osoba musí mať splnenú aj podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.

V prípade, ak dočasná práceneschopnosť trvá aj po vzniku nároku na materské (čo je cca 34. týždeň tehotenstva, najskôr 32. týždeň tehotenstva, ak žena neporodí skôr) nárok na nemocenské zaniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

V prípade, ak nárok na materské nevznikne, nárok na nemocenské môže trvať až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Sociálna poisťovňa osobitne sleduje splnenie podmienok nároku na nemocenské a osobitne splnenie podmienok nároku na materské. Ak žena splní podmienky nároku na materské, dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu rizikového tehotenstva neovplyvňuje vznik nároku na materské.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

V nasledujúcich riadkoch prinášame otázky našich čitateliek, na ktoré odpovedali odborníci Sociálnej poisťovne (informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

Najprv nemocenské, potom materské?

Katarína nastúpila 1.februára 2014 do svojho prvého zamestnania s nástupným platom 700 eur mesačne. Kataríne v tomto mesiaci tiež lekár potvrdil graviditu a určil termín pôrodu na september 2014. Od 14.apríla ostala z titulu rizikového tehotenstva PN.

  • Ak by Katarína poberala až do pôrodu nemocenské a pracovný pomer by trval, mala by nárok na materské? V akej výške?
  • Ak by s Katarínou zamestnávateľ rozviazal počas skúšobnej doby pracovný pomer k 31.4.2014, mala by po skončení pracovného pomeru nárok na nemocenské? Do akého času?
  • Posudzovala by sa Katarína na účely nároku na materské za osobu v ochrannej lehote, ak by pracovný pomer skončil?

 

Odpovedá Sociálna poisťovňa:

Nárok na materské je okrem iného podmienený trvaním nemocenského poistenia aspoň 270 dní pred pôrodom. Do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie poberania nemocenskej dávky, ale iba v prípade, ak pracovný pomer trvá.

Pokiaľ skutočný pôrod nastane v ktorýkoľvek septembrový deň, podmienka 270 dní splnená nebude. Napríklad, ak aj skutočný pôrod nastane až 30. 9. 2014, Katarína získa len 241 dní nemocenského poistenia (chýba 29 dní).

Z uvedeného dôvodu by napriek existencii nemocenského poistenia (v prípade trvania pracovného pomeru) alebo plynutia 8-mesačnej ochrannej lehoty (v prípade ukončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe) ku dňu vzniku dôvodu na poskytnutie materského nárok na materské nevznikol.

Pri posudzovaní nároku na nemocenské sa podmienka 270 dní nemocenského poistenia u zamestnanca nesleduje, z uvedeného dôvodu by v oboch prípadoch nárok na nemocenské Kataríne vznikol.

Nakoľko jej nevznikne nárok na materské, nemocenské bude poskytované až do ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, t. j. najviac do 11. 4. 2014.

Odpoveď pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

Z rodičovskej dovolenky na PN. Nemocenské a materské?

Anne sa skončí rodičovská dovolenka v septembri 2014. Termín druhého pôrodu má v januári 2015. Anna má od začiatku rizikové tehotenstvo, zvažuje preto nástup do práce po skončení rodičovskej dovolenky - a to kvôli nároku na nemocenské dávky (nemocenské, materské).

  • Má Anna nárok na nemocenské počas trvania rodičovskej dovolenky alebo po skončení rodičovskej dovolenky?
  • Ak by Anna ukončila rodičovskú dovolenku už v auguste 2014, mohla by súčasne poberať nemocenské aj rodičovský príspevok? Ak áno, v akej výške? Poslednú hrubú mzdu mala vo výške 500 EUR.
  • Bude mať nárok na materské? Ak áno, v akej výške?

 

Odpovedá Sociálna poisťovňa:

 Všeobecne platí, že nástupom na rodičovskú dovolenku sa   zamestnankyni prerušuje nemocenské poistenie (vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia sa posudzuje rovnako ako zánik povinného nemocenského poistenia).

V prípade uplatnenia si nároku na nemocenské počas poberania rodičovského príspevku nárok na nemocenské nevznikne z dôvodu prerušenia nemocenského poistenia.

Pri ukončení rodičovskej dovolenky (za predpokladu trvania pracovného pomeru) dôjde k obnoveniu prerušeného povinného nemocenského poistenia zamestnankyne, a teda aj k opätovnému vzniku povinného nemocenského poistenia zamestnankyne - čím sa splní jeden zo základných predpokladov nároku na nemocenskú dávku z nemocenského poistenia zamestnankyne a nárok na nemocenskú dávku pri splnení zákonom stanovených podmienok poistenkyni vznikne.

V prípade, ak nastúpi Anna počas rodičovskej dovolenky do zamestnania, obnoví sa jej nemocenské poistenie zamestnanca a nárok na nemocenskú dávku jej vznikne pri splnení zákonom stanovených podmienok nároku. V takomto prípade je zamestnávateľ povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne skončenie čerpania rodičovskej dovolenky a ukončenie prerušenia nemocenského poistenia z uvedeného dôvodu.

Ak následne poistencovi vznikne dočasná pracovná neschopnosť, nárok na nemocenské v takomto prípade vzniká od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, nakoľko došlo k obnoveniu povinného nemocenského poistenia. Od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnávateľ vyplatí náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet nemocenskej dávky (nemocenského v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti a materského) je spravidla predchádzajúci kalendárny rok.

Rozhodujúce obdobie v prípade nároku na nemocenské dávky, ktorý si Anna uplatní z nemocenského poistenia zamestnanca, bude rok 2013 - nakoľko dočasná pracovná neschopnosť i nárok na materské, ktoré vzniká šesť až osem týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom vzniknú v roku 2014. Keďže bola poistenkyňa po celý rok 2013 na rodičovskej dovolenke, t. j. zo zamestnania nemala žiadny vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, výška nemocenskej dávky sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

  • Ak by zamestnávateľ určil predpokladaný príjem 500 eur, výška nemocenskej dávky nemocenské pri dočasnej pracovnej neschopnosti by bola okolo 270 EUR (55% z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu).
  • V prípade nemocenskej dávky materské by výška nemocenskej dávky bola okolo 325 EUR (65% z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu).

Čo sa týka poberania rodičovského príspevku počas nároku na nemocenskú dávku, s touto otázkou odporúčame obrátiť sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pretože rodičovský príspevok je štátna dávka, ktorú vypláca táto inštitúcia.

Odpoveď pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.